Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A., anunță începerea procedurii de selecție pentru desemnarea a 5(cinci) membri care vor alcătui Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Nr.23255 din 07.09.2021


ANUNȚ

Consiliul Județean Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., anunță începerea procedurii de selecție pentru desemnarea a 5(cinci) membri care vor alcătui Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.
Procedura de selecție se va desfășura în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârilor Consiliului Județean Suceava nr.121/28.07.2021 și nr.138/31.08.2021, precum și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. nr.6/03.09.2021.
Procedura de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A se va face cu respectarea etapelor de desfășurare cuprinse în Planul de selecție și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură și în susținerea unui interviu de selecție finală, după următorul calendar:
– Depunerea dosarelor de candidatură pentru constituirea listei lungi, având ca termen limită data de 18.10.2021, ora 16,30.
– Evaluarea dosarelor și întocmirea listei scurte având ca termen limită data de 22.10.2021.
– Interviul de selecție finală se va desfășura la data de 10.11.2021.
Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă, vor depune o Declarație de intenție în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte de către autoritatea publică tutelară, ce va fi redactată în baza elementelor prevăzute în Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății, respectiv până la data de 08.11.2021.
Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea societății, declarație ce se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale ale candidaților în vederea clasificării și numirii acestora. Scrisoarea de așteptări este documentul prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A., precum și politica autorității publice tutelare privind societatea în domeniul obligațiilor specifice legate de managementul acesteia, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, document ce poate fi consultat pe pagina de internet a Consiliului Județean Suceava, www.cjsuceava.ro. secțiunea guvernanță corporativă, subsecțiunea Parcuri Industriale.
Regulile generale obligatorii prevăzute la art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în ceea ce privește Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. sunt următoarele:
– cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice superioare sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
– toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management în companii private/publice sau instituții publice de cel puțin 5 ani;
– nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
– majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, potrivit art.138^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute în legislația în vigoare;
– mandatul administratorilor este stabilit prin act constitutiv și nu poate depăși 4 ani;
– o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
A. Condiții minime generale stabilite pentru selecție, în vederea întocmirii listei lungi pentru posturile de administrator:
Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidații la funcția de membru în Consiliul de administrație sunt următoarele:
a. Să aibă cetățenie română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
b. Să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit);
c. Să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
d. Să fie apt din punct de vedere medical;
e. Să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
f. În cazul candidaților din statele membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România, acest criteriu se aplică candidaților care aplică pentru una din funcțiile de administrator care trebuie să respecte criteriul ”absolvenți ai unei instituții de învățământ superior din domeniul economic sau juridic”;
g. Să aibă cel puțin 5 ani vechime;
h. Să aibă cel puțin 5 ani de experiență pe poziția de funcționar public/alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, acest criteriu este aplicabil candidaților care aplică pentru acel post din structura consiliului de administrație ce poate fi ocupat de un funcționar public din cadrul autorității publice tutelare;
i. Să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, acest criteriu este aplicabil candidaților care aplică pentru una din funcțiile de administrator pentru care este obligatorie absolvirea de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență cu specializarea economică sau juridică;
j. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii cinci ani;
k. Să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de administrator la Societatea Parcuri Industriale Bucovina S.A.;
l. Să nu fi fost condamnat definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni de fals sau contra patrimoniului care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
m. Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform dispozițiilor art.33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
n. Să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau le-a condus;
o. Să nu aibă cazier judiciar sau fiscal.
În situația în care candidații vor fi selectați în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A, aceștia vor depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.
B. Condiții specifice pentru postul de administrator – funcționar public din cadrul autorității publice tutelare sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
• competențe de planificare și prioritizare;
• orientare spre găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
• responsabilitate, adaptabilitate;
• capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente;
• capacitatea de a lucra în echipă.
Criterii de evaluare
În vederea îndeplinirii rolului de administrator al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A , candidații trebuie să demonstreze obligatoriu următoarele competențe, trăsături și cerințe proscriptive și prescriptive ale căror descriere și indicatori de performanță se regăsesc în descrierea matricei profilului consiliului de administrație, la un nivel de dezvoltare cât mai înalt, evaluat pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă novice și 5 înseamnă expert.
I. Competențe:
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
– Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice
– Gândire strategică și previziuni
– Managementul proiectelor
– Legislație
3. Guvernanță corporativă
– Guvernanța întreprinderii publice
– Rolul consiliului
– Monitorizarea performanței
4. Social și personal
– Luarea deciziilor
– Negociere
– Capacitate de analiză și sinteză
II. Trăsături:
1. Reputație personală și profesională
2. Integritate
3. Independență
4. Abilități de comunicare interpersonală
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări.
III. Cerințe proscriptive și prescriptive
1. Număr de mandate
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal
5. Studii superioare și experiență în domeniu.
Opțional, candidatul poate demonstra și următoarele competențe, trăsături și cerințe proscriptive și prescriptive ale căror descriere și indicatori de performanță se regăsesc în descrierea matricei profilului consiliului de administrație și care aduc un plus de valoare candidaturii și sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă novice și 5 înseamnă expert:
– Finanțe și contabilitate
– Tehnologia informației
– Relații impersonale
– Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante
– Competențe de conducere
– Expunere politică
– Rezultate economico – financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director-întreprinderile să nu fi fost în procedură de faliment
– Ani de experiență.
Îndeplinirea condițiilor generale și specifice și evaluarea competențelor, trăsăturilor și cerințelor proscriptive și prescriptive prezentate, constituie criterii de evaluare a fiecărei candidaturi depuse pentru postul de membru în Consiliul de administrație al Societății Parcuri Industriale Bucovina S.A.
Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic închis și sigilat la sediul Consiliului Județean Suceava, din municipiul Suceava, str. Ion Grămadă nr.1-3 (Casa Prieteniei), registratură sau se va transmite on-line la adresa de e-mail: contact@cjsuceava.ro.
Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu se publică.
Dosarul de candidatură trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere care va cuprinde și un opis al documentelor dosarului de candidatură;
2. CV în format Europass;
3. Cazier judiciar;
4. Copii după actele de studii legalizate;
5. Copie act identitate legalizată;
6. Copie carnet de muncă legalizat sau adeverință în original sau legalizată;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
8. Dovada numirii în calitatea de administrator/manager, după caz, la întreprinderi publice/societăți;
9. Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit;
10. Declarație pe propria răspundere prin care se angajează ca în situația în care va fi selectat ca membru, va renunța la calitatea de membru în alte consilii de administrație, astfel încât să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.
11. Declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Profilul Consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație și Matricea – cadru a Consiliului de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Suceava, www.cjsuceava.ro. la secțiunea guvernanță corporativă, subsecțiunea Parcuri Industriale.
Plicul va avea menționat ”Dosar de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina, precum și numele și prenumele/domiciliul candidatului”.
Anunțul privind selecția membrilor în Consiliul de administrație la Societatea Parcuri Industriale Bucovina, se publică prin grija autorității publice tutelare cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a Consiliului Județean Suceava – www.cjsuceava.ro, la secțiunea guvernanță corporativă, subsecțiunea Parcuri Industriale și pe pagina de internet a Societății Parcuri Industriale Bucovina – www.bucovina-ind-park.ro.


Comisia de selecție:

Președinte: Bucevschi Elena – Ionela
Membri: Latiș Carmen – Adriana
Miron Lăcrămioara
Oniceanu Maria-Tamara
Știrbu Floarea – Zîna

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

Andrei Frunză este noul CEO al platformei de recrutare online BestJobs

joi sept. 16 , 2021
Andrei Frunză este noul CEO al platformei de recrutare online BestJobs  BestJobs, una dintre cele mai importante companii din domeniul recrutării online din România, anunță numirea lui Andrei Frunză în poziția de Chief Executive Officer. Noul CEO va coordona strategia de creștere a BestJobs în piețele în care activează, cu […]